Informacja o plikach Cookie

Nabór - konserwator

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - konserwator.

 

 

Osie, dnia 10.09.2020r.

 

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

o naborze na wolne stanowisko pracy:

 konserwator

 

 

Wymiar etatu:pełen etat, praca w ruchu równoważnym.

 

Główne obowiązki:

Prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii na sieci, wykonywanie odczytów i wymiany wodomierzy, obsługa systemów PSION i WODNIK.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo: polskie,
 2. Wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne;
 3. Pożądany profil (specjalność): hydrauliczna, elektryczna, mechaniczna lub pokrewne;
 4. Posiadanie prawo jazdy (kat. B);
 5. Podstawowa znajomość obsługi komputera;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za przestępstwa umyślne;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 1. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

a.   Mile widziane uprawnienia klasy III na koparko-ładowarkę;

b.   Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys-curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 5. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 6. Podpisane własnoręcznie przez kandydata:

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO;

- Oświadczenie o niekaralności;

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 września 2020 roku do godz. 1500

 

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Osie ul. Rynek 2 (pok. nr 2 w godz. 730-1500), przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z  wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (www.gzkosie.pl).

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

/-/ Krzysztof Kuzimski

 

Kwestionariusz osobowy dla kandydata

Klauzula informacyjna RODO

Get more template crosstec.de