Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ogłasza IV przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO 1,9D

     

 

   Nr sprawy: GZK.26.4.1.2014                                                                     

Osie, dnia 26.11.2014r

 

Sprzedający:

 

Gminny Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

woj. kujawsko-pomorskie

tel.  52 3329896

fax. 52 3202039

Regon: 093162888

NIP: 559-18-74-904

 

Ogłasza

IV przetarg na sprzedaż samochodu osobowego CITROEN BERLINGO 1,9D

 

 1. Przedmiot sprzedaży.

 

Samochód osobowy :

 • Marka: CITROEN BERLINGO 1,9D
 • Nr ramy/nadwozia: VF7GJWJYB93284414
 • Rok produkcji: 2005
 • Pojemność skokowa silnika: 1868 cm3
 • Max. masa całkowita: 1840 kg
 • Nr rej.: CSW04KV
 • Badanie techniczne samochodu ważne do 20.11.2015r
 • Przebieg : 112300 km
 • Pierwszy właściciel, serwisowany do końca 2009r.

 

Samochód  osobowy bez zauważalnych większych usterek technicznych. Zużycie oleju napędowego w normie. Hamulce sprawne. Karoseria nieuszkodzona. Tapicerka czysta.  Ogólny stan techniczny - dobry.

 

 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.

Osoba do kontaktów:  Kierownik – Krzysztof Kuzimski – tel.  52 3329896.

 

 1. Cena wywoławcza.

 

Cenę wywoławczą  za przedmiot sprzedaży ustala się na kwotę netto : 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmyi siedzibę oferenta;
 • oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie;  
 • podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i że nie będzie dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego samochodu;
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń.

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:  Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „ Przetarg na  sprzedaż samochodu osobowego CITROEN- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 

 

 1. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

 

Termin składania ofert  do  15.12.2014r. do  godz. 1000
Termin otwarcia ofert:          15.12.2014r godz. 1015

Okres związania ofertą wynosi 30 dni
Miejsce składania  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

                                      pokój nr 17

Miejsce otwarcia  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

                                    pokój nr 3

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
 •  Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.

 

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

Formularz ofertowy

Umowa

Get more template crosstec.de