Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn „WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w  OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.”.

 

 

 

 

GZK.26.1.1.2015     

                                                                                   Osie, dnia 24.09.2015r.

 

           

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ

w  OSIU , ul. POLNAgm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.”.

 

numer sprawy: GZK.26.1.1.2015

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

86-010 KORONOWO, ul. Nadrzeczna 24

cena oferty brutto: 145.746,37 zł

cena oferty netto:  118.492,98 zł

Okres gwarancji : 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta złożona przez w/w firmę uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okresu gwarancji uzyskując 100 punktów .

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

- Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek

89-600 CHOJNICE, ul. Gabrieli Zapolskiej 18

cena oferty brutto: 242.734,44  zł, cena oferty netto:   197.345,07 zł, okres gwarancji: 60 m-cy

Firma otrzymała - 66,04 pkt:

w ramach kryterium cena – 51,04 pkt, w ramach kryterium okresu gwarancji – 15 pkt

 

-HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka

89-115 MROCZA, ul. Burmistrza Ciążyńskiego 24

cena oferty brutto:  272.404,00 zł, cena oferty netto:    221.466,67 zł, Okres gwarancji : 60 m-cy

Firma otrzymała - 60,48 pkt:

w ramach kryterium cena – 45,48 pkt, w ramach kryterium okresu gwarancji – 15 pkt

 

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „ MEL-KAN” Sp. z o.o.

86-300 GRUDZIĄDZ, ul. Ossowskiego 26

cena oferty brutto:  296.626,85 zł, cena oferty netto: 241.160,04  zł, okres gwarancji : 60 m-cy

Firma otrzymała – 56,76 pkt:

w ramach kryterium cena – 41,76 pkt, w ramach kryterium okresu gwarancji – 15 pkt

 

- Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Drwęcka 9

cena oferty brutto: 233.700,00 zł; cena oferty netto:  190.000,00  zł; okres gwarancji : 60 m-cy

Firma otrzymała – 68,01 pkt:

w ramach kryterium cena – 53,01 pkt, w ramach kryterium okresu gwarancji – 15 pkt

 

- WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

86-010 KORONOWO, ul. Nadrzeczna 24

cena oferty brutto: 145.746,37 zł, cena oferty netto:  118.492,98 zł; okres gwarancji : 60 m-cy

Firma otrzymała – 100 pkt:

w ramach kryterium cena – 85 pkt, w ramach kryterium okresu gwarancji – 15 pkt

 

Razem Wykonawcy otrzymali 351,29 punktów.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  odbędzie się po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski