Nabór na wolne stanowisko pracy - konserwator

Osie, dnia 09.03.2016r.

 

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

o naborze na wolne stanowisko pracy:

 konserwator

 

 

Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu równoważnym.

 

Główne obowiązki:

 

Prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii na sieci, wykonywanie odczytów i wymiany wodomierzy, obsługa systemu PSION.

 

 

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo: polskie,
 2. Wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne;
 3. Pożądany profil (specjalność): hydrauliczna, elektryczna, mechaniczna lub pokrewne;
 4. Posiadanie prawo jazdy (kat. B);
 5. Podstawowa znajomość obsługi komputera;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,;
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za przestępstwa umyślne;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji;

b.   Mile widziane doświadczenie zawodowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Podanie o pracę –  list motywacyjny;
 2. Życiorys-curriculum vitae;
 3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 5. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.)”
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 marca 2016 roku

 

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Osie ul. Dworcowa 6 (pok. nr 16 lub 17 w godz. 730-1500), przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z  wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.  O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (www.gzkosie.pl).

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski