Informacja o plikach Cookie

Unieważnienie przetargu: "Dostawa koparko-ładowarki"

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki”.

 

Osie, dnia 05.09.2017r.

 

GZK.26.1.2.2017

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Dostawa koparko-ładowarki.”

            Zamawiający  zgodnie z art. 93 ust 3 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki”.

Zgodnie z dyspozycją art. . 93 ust 1 pkt 4  cytowanej wyżej ustawy, postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 369.000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

 

Get more template crosstec.de