Informacja o plikach Cookie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa koparko-ładowarki"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa koparko-ładowarki””.

 

Osie, dnia 25.10.2017 r.

GZK.26.2.3.2017                                                              

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa koparko-ładowarki”.

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U . z 2017 poz. 1579 ) Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 INTERHANDLER Spółka z.o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 TORUŃ.

Uzasadnienie wyboru oferty:

1. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert i w oparciu o uzyskaną liczbę punktów w ocenie końcowej. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punkty w kryterium - cena

 Punkty w kryterium - okres rękojmi

Punkty razem

1.

INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6                 87-100 TORUŃ

60

40

100

 

2.Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta jest zgodna  z  wymaganiami zawartymi w SIWZ.

3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. W postępowaniu nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

5. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Krzysztof Kuzimski

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Get more template crosstec.de