Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż spycharki

        

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż spycharki gąsienicowej typu RUMUN.

 

Nr sprawy: GZK.26.1.1.2018                                                          

Osie, dnia 25.06.2018r

Sprzedawca:

Gmina Osie

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

NIP 559-11-30-747

woj. kujawsko-pomorskie

Wystawca:

Gminny Zakład Komunalny

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

tel.  52 3329896

fax. 52 3202039

 

Ogłasza

przetarg na sprzedaż spycharki gąsienicowej „RUMUN”, nr. fabryczny 1077, rok produkcji 1974

 

1. Przedmiot sprzedaży.

-        Rodzaj pojazdu: spycharka gąsienicowa

-        Marka - typ: RUMUN

-        Nr fabryczny: 1077

-        Rok produkcji: 1974

-         Pojemność  silnika: 6500 cm3

-        Masa własna: 4350 kg

2.     Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.

Osoba do kontaktów:  Kierownik – Krzysztof Kuzimski – tel.  52 3329896.

 3.     Cena wywoławcza.

Cenę wywoławczą  za przedmiot sprzedaży ustala się na kwotę netto : 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych  00/100).

 4.     Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy jej NIP i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie;  
  • podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym spycharki gąsienicowej i że nie będzie dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego wyżej wymienionego pojazdu;
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń.

 

Wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy w załączeniu - pobierz

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:  Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „ Przetarg na  sprzedaż spycharki gąsienicowej RUMUN- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 5.     Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert  do  12.07.2018r. do  godz. 1000
Termin otwarcia ofert:          12.07.2018r godz. 1005

Okres związania ofertą wynosi 30 dni
Miejsce składania  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie -  pokój nr 17

Miejsce otwarcia  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie -  pokój nr 3

 6.     Termin zawarcia umowy sprzedaży.

  • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
  • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
  •  Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.

 7.     Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de