Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie nabór - konserwator

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - konserwator oczyszczalni ścieków

 

Osie, dnia 09.05.2019r.

 

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

o naborze na wolne stanowisko pracy:

 konserwator oczyszczalni ścieków

 

Wymiar etatu:pełen etat, praca zmianowa w ruchu ciągłym.

 

Główne obowiązki:

Prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej, usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków, sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo: polskie;
 2. Wykształcenie: zawodowe lub średnie;
 3. Pożądany profil (specjalność): hydrauliczny, mechaniczny, elektryczny lub pokrewne;
 4. Posiadanie prawo jazdy (kat. B);
 5. Podstawowa znajomość obsługi komputera;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,;
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za przestępstwa umyślne;
 1. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Podanie o pracę –  list motywacyjny;
 2. Życiorys-curriculum vitae;
 3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz  z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata;
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 27 maj  2019 roku

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Osie ul. Rynek 2 (pn.-pt. w godz. 730-1500), przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie lub przesyłać elektronicznie (plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z  wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

            O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

           

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Klauzula informacyjna w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu

               w związku z procesem rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego  - RODO     i n f o r m u j e m y :

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestGminny Zakład Komunalny w Osiu  ul. Rynek 2  tel:52 332 98 96, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktowa   się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu  postępowania rekrutacyjnego - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. art. 22 Kodeksu Pracy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6)  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres, który będzie wynikał  z  przepisów  archiwizacyjnych.

 

7) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Get more template crosstec.de