Informacja o plikach Cookie

Powiadomienia sms, e-mail

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania

 

Regulamin korzystania z usługi powiadomień SMS i/lub e-mail świadczonej przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS i/lub e-mail (dalej „Usługa”) świadczonej przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu.

2. Usługodawcą (dalej „Usługodawca”) jest Gmina Osie, w imieniu której działa Gminny Zakład Komunalny w Osiu.

3. Użytkownikiem usługi (dalej „Użytkownik”) jest osoba fizyczna lub prawna, która dokona poprawnej rejestracji poprzez pisemne wypełnienie formularza (dalej „Formularz”) oświadczenia rejestracyjnego i zgody na otrzymywanie powiadomień.

4. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która jest stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

5. Użytkownik wypełniając Formularz akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści od Usługodawcy określonych w §3.

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.gzkosie.pl i/lub www.gzkosie.naszbip.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

 

§2

Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS i/lub e-mail są wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo wypełnią Formularz.

2. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.gzkosie.pl i/lub www.gzkosie.naszbip.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi bądź zmienić numer telefonu poprzez wypełnienie formularza zmiany/wyrejestrowania numeru telefonu/adresu e-mail z systemu powiadamiania Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

 

§3

Przesyłane treści

1. Treści rozsyłane przez Usługodawcę są bezpłatne oraz ściśle powiązane z jego działalnością.

2. Przesyłane wiadomości będą informować o płatnościach za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, planowanej wizycie inkasenta, gospodarce wodno-kanalizacyjnej w Gminie Osie, w tym awariach na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz innymi ważnymi informacjami i komunikatami powiązanymi z działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

3. Usługodawca nie będzie rozsyłał żadnych informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344) oraz linków i innego przekierunkowania do stron internetowych.

4. Usługodawca nie jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie powiadomień SMS i/lub e-mail, a brak otrzymania powiadomienia nie wpływa w żaden sposób na prawa i obowiązki wynikłe z zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

§4

Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski.

2. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne przez siebie świadczone.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy z działaniem Usługi niezawinione ze strony Usługodawcy,

b) przerwy w dostarczaniu Usługi powiązane z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych (awarie, przerwy konserwacyjne, itp.).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

6. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej Usługodawcy www.gzkosie.pl i/lub www.gzkosie.naszbip.pl bez konieczności odrębnego informowania Użytkownika.

7. Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian do treści Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją zmian i wyrażeniem na nie zgody.

8. Użytkownik korzystający z Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi.

9. Reklamacje dotyczące Usługi zgłaszane są listownie na adres Usługodawcy.

10. Na odpowiedź w sprawie reklamacji Usługodawca zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania pisma.

11. We wszystkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzję podejmuje Usługodawca.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

§5

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2021 roku.

 

Formularz rejestracyjny

Formularz zmiany / wyrejestrowania

Regulamin korzystania z usługi

Get more template crosstec.de