Informacja o plikach Cookie

Taryfy 2018r. - 2021r.

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 328)  ogłaszamy taryfę  zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RET.070/39/D/2018.KR.

 

Treść decyzji Nr GD.RET.070/39/D/2018.KR

 

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

Tabela 1. Wysokość  cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie

od 12.06.2018r.   do 11.06.2019r. 

W okresie 

 od 12.06.2019r.     do 11.06.2020r.

W okresie   

od 12.06.2020r.      do 11.06.2021r.

1.

Grupa 1

Dostarczana woda - wszyscy odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

2,13

2,18

2,23

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie

 od 12.06.2018r.  do 11.06.2019r.

W okresie

 od 12.06.2019r.     do 11.06.2020r

W okresie

 od 12.06.2020r.    do 11.06.2021r

1.

Grupa 1

Ścieki bytowe i komunalne odprowadzane do kanalizacji

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,04

4,06

4,14

2.

Grupa 2

Ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

13,34

13,40

13,67

3.

Grupa 3

Ścieki bytowe i komunalne dowożone na punk zlewny oczyszczalni

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

13,33

13,39

13,66

4.

Grupa 4

Osady ściekowe dowożone na punt zlewny oczyszczalni

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

27,83

27,94

28,51

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Get more template crosstec.de