Informacja o plikach Cookie

Taryfy 2021r. - 2024r.

Na podstawie Art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028)  ogłaszamy taryfę  zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RZT.70.84.39.2021/D.KR

 

Treść decyzji Nr GD.RZT.70.84.39.2021/D.KR

Tabela 1. Wysokość  cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie

od  8 maj 2021  do 7 maj 2022

W okresie

od  8 maj 2022  do 7 maj 2023

W okresie

od  8 maj 2023     do 7 maj 2024

1.

Grupa 1

Dostarczana woda  na cele socjalno-bytowe

Cena wody (zł/m3)

2,34

2,38

2,36

2

Grupa 2

Dostarczana woda  na inne cele niż socjalno-bytowe

Cena wody (zł/m3)

2,39

2,43

2,41

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie

od  8 maj 2021 do 7 maj 2022

W okresie

od  8 maj 2022 do 7 maj 2023

W okresie

od  8 maj 2023  do 7 maj 2024

1.

Grupa 1

Ścieki o parametrach ścieków bytowych i komunalnych

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,23

4,31

4,31

2.

Grupa 2

Ścieki o parametrach ścieków przemysłowych

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

13,97

14,23

14,24

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Get more template crosstec.de