Informacja o plikach Cookie

Oczyszczalnie ścieków

Skrócony opis technologiczny oczyszczalni ścieków w Osiu

Ścieki do oczyszczalni dostarczane są przewodem tłoczonym z terenu gminy Osie Na oczyszczalni istnieje punkt zlewny ścieków dowożonych, do którego samochodami asenizacyjnymi dowozi się nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych. Połączone ścieki dowożone i „świeże” w komorze wytłumienia dopływają do budynku krat, gdzie oczyszcza się je wstępnie na karcie mechanicznej schodkowej . Zanieczyszczenia zatrzymywane na karcie poprzez praskę do skratek dostarczane są do pojemnika, w którym dezynfekuje się je wapnem chlorowanym oraz wywozi na wysypisko śmieci. Po kracie ścieki dopływają do zbiornika uśredniającego. Istniejący zbiornik dzieli ścianę wewnętrzną na dwie równe części. Dopływ ścieków odbywa się cyklicznie na przemian raz do jednej, a następnie do drugiej części. Napełnienie zbiornika odbywa się od minimalnego do maksymalnego poziomu ścieków. Zasuwy elektryczne na dopływie i odpływie ze zbiornika sterowane są od poziomu ścieków.

W trakcie dopływu ścieków do zbiornika pracują mieszadła mechaniczne, które zapobiegają sedymentacji osadu na dnie zbiornika.Komora osadu czynnegoZbiornik uśredniający zabezpiecza obiekty technologiczne oczyszczalni przed nadmiernym hydraulicznym obciążeniem w czasie opadów deszczu, jednocześnie jest zbiornikiem, w którym następuje hydroliza złożonych związków organicznych przed biologicznym procesem oczyszczalnia ścieków w komorze osadu czynnego

Zbiornik dzieli się ścianami działowymi na następujące części:

  • Komora defosfatacji
  • Komora denitryfikacji
  • Komora nitryfikacji

W komorach nienapowietrzanych ścieki i osad czynny mieszane są mieszadłami mechanicznymi. W komorze napowietrzanej ścieki mieszane i napowietrzane są szczotką mechaniczną.  Z komory napowietrzania ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do komory rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi. W osadnikach następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków biologicznie oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone poprzez koryta zbiorcze dopływają kanałem do dwóch stawów stabilizacyjnych tlenowych z roślinnością naczyniową.  W stawach następuje biologicznie doczyszczenie ścieków w warunkach naturalnych, uśrednienie składu, dotlenienie.

Stacja odwadniania osadu

Po stawach ścieki dopływają do kanału zrzutowego, na którym zlokalizowana jest zwężka Venturiego z urządzeniem pomiarowym.  Osad biologiczny oddzielony od ścieków oczyszczonych w osadnikach pionowych odprowadzany jest z dna tych osadników pod ciśnieniem hydrostatycznym do przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, skąd dostarcza się go do komory osadu czynnego jako powrotny, a nadmierny kieruje się do zbiornika przed stacją odwadniania i wapnowania osadu. Do stacji odwadniania osadu dostarcza się również okresowo osad z dna zbiornika uśredniającego. W wyniku prowadzenia procesu zatrzymywania i recyrkulacji osadu z tego zbiornika osad ten jest osadem beztlenowym o charakterze osadu z procesu fermentacji metanowej. Osad ten odwadnia się mechanicznie oraz dodatkowo dezynfekuje i stabilizuje wapnem palonym. Biologiczny osad nadmierny odprowadzany z komory tlenowej jest stabilizowany tlenowo. Po mechanicznym odwodnieniu jest on również dezynfekowany wapnem.  W celu utrzymania wysokiego stopnia oczyszczania ścieków niezależnie od warunków procesu biologicznego zaprojektowano stację dozowania PIX- u.

Get more template crosstec.de