Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie przetargu na wymianę kolektora ściekowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„ WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU, ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.

 

 

GZK.26.1.1.2015                                                                                              Osie, dnia 03.09.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„ WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU, ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.


Numer ogłoszenia: 228984 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3329896, faks 052 3329540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkosie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU, ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują wykonanie: Kanału grawitacyjnego PCV 315mm ,Kanału grawitacyjnego PCV 250mm , Kanału grawitacyjnego PCV160mm, Studnie betonowe 1200mm , Demontaż kanału betonowego 300mm, Demontaż studni betonowych 1200mm, Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscu prowadzenia prac.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,- zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Gminnego Zakładu Komunalnego Nr 72 8169 0006 0010 6063 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) trzy zrealizowane roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:- 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu na załączniku nr 3e do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
Get more template crosstec.de