Informacja o plikach Cookie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wymiana kolektora ściekowego

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego informuje o udzieleniu w dniu 01.10.2015r. zamówienia publicznego pn. "WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE".

 

GZK.26.1.1.2015  

   Osie. dnia 02.10.2015r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

"WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE."

Numer ogłoszenia: 259766 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228984 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3329896, faks 052 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty obejmują wykonanie: Kanału grawitacyjnego PCV 315mm ,Kanału grawitacyjnego PCV 250mm , Kanału grawitacyjnego PCV160mm, Studnie betonowe 1200mm , Demontaż kanału betonowego 300mm, Demontaż studni betonowych 1200mm, Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscu prowadzenia prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 86-010 KORONOWO, ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233177,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145746,37
  • Oferta z najniższą ceną: 145746,37 / Oferta z najwyższą ceną: 296626,85
  • Waluta: PLN .

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de