Informacja o plikach Cookie

Taryfy 2023r. -2026r.

 

Na podstawie Art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 poz. 537)  ogłaszamy skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz nową taryfę  zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RZT.70.92.39.2022/D.MW

 

Treść decyzji Nr GD.RZT.70.92.39.2022/D.MW

Tabela 1. Wysokość  cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie                 od  6 kwiecień 2023 do 5 kwiecień 2024

W okresie                 od  6 kwiecień 2024 do 5 kwiecień 2025

W okresie                 od  6 kwiecień 2025 do 5 kwiecień 2026

1.

Grupa 1

Dostarczana woda  na cele socjalno-bytowe

Cena wody (zł/m3)

2,98

3,05

3,14

2

Grupa 2

Dostarczana woda  na inne cele niż socjalno-bytowe

Cena wody (zł/m3)

3,03

3,10

3,19

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis grupy taryfowej odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

W okresie                 od  6 kwiecień 2023 do 5 kwiecień 2024

W okresie                 od  6 kwiecień 2024 do 5 kwiecień 2025

W okresie                 od  6 kwiecień 2025 do 5 kwiecień 2026

1.

Grupa 1

Ścieki o parametrach ścieków bytowych i komunalnych

Cena usługi odprowadzania ścieków                         (zł/m3)

4,71

4,92

5,07

2.

Grupa 2

Ścieki o parametrach ścieków przemysłowych

Cena usługi odprowadzania ścieków

 (zł/m3)

15,73

16,45

16,94

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

Get more template crosstec.de